Sint-Paulus zet in op toekomst!

We ervaren dat onze samenleving volop in verandering is. Ook onze school voelt deze veranderingen sterk aan. Zo evolueren ICT-platformen om kennis en vaardigheden te verwerven razendsnel. Hierdoor verbreedt ook de opdracht van het onderwijs van kennis overdragen naar competenties verwerven en talenten ontwikkelen.

Sint-Paulus SDW is één van de 50 scholen in Vlaanderen die deelneemt aan het project ‘Onderwijs Slim Organiseren’ van Flanders Synergy. Door dit ambitieus traject te volgen houdt een school  zichzelf een spiegel voor om zichzelf anders te organiseren mét goesting. Onze school zal onder begeleiding van Flanders Synergy werken aan een structuurkanteling, die vooral vertrekt vanuit het inzetten van talenten van leerkrachten en deze flexibel in te zetten in zelfsturende en  betrokken teams. Hierbij wordt samenwerking tussen leerjaren voor bepaalde vakken en projecten mogelijk met een ruimere differentiatiekans en co-teaching.

Hierdoor kunnen we een stevige basis leggen én antwoorden bieden in een steeds veranderende wereld en zo het werk van de directeur, leerkrachten en zorgcoördinatoren werkbaarder maken. Voor de kinderen kunnen we meer kansen ontwikkelen tot inzet van talenten en capaciteiten, tot hun leren zelf in handen te nemen en van en met elkaar te leren via gedifferentieerde werkvormen.

Leren lukt maar als je kind zich goed voelt

Onze katholieke basisschool is allereerst een veilige haven voor jouw kind. We sluiten niemand uit, maar waarderen en respecteren elkaar met hartelijkheid en betrokkenheid. Dan valt er zoveel moois te ontdekken!

Het volledige leerkrachtenteam voelt zich verantwoordelijk om in een krachtige leeromgeving jouw kind de zorg te bieden die het nodig heeft. Daarvoor staat ook ons zorgteam klaar.

We hebben oog voor de eigen talenten van je kind. We proberen die te ontdekken, aan te spreken en te stimuleren met een ruim aanbod.

Welke religieuze, culturele of sociale achtergrond je ook hebt, we vormen één grote familie rond dezelfde Vader. Vanuit die verbondenheid willen we samen school maken.

We bouwen de school samen

We nodigen ouders uit om mee te bouwen aan de school: via het oudercomité, als klasafgevaardigde, met ondersteuning in de klas, op uitstap of tijdens de middagpauze en dergelijke. Zo komen we tot een school van en voor ons allemaal: leerkrachten, directie, ouders en leerlingen.

De betrokkenheid groeit als we open staan voor elkaars ideeën, zowel van collega’s als van directie, ouders en leerlingen. We proberen elkaars sterktes en zwaktes te kennen, te aanvaarden en aan te vullen. Open communicatie is belangrijk om goed samen te werken.

Je kind heeft talent

We vertrekken vanuit de interesses en mogelijkheden van je kind. Ook het leerkrachtenteam zet al zijn talenten in om het schoolleven te verdiepen en verrijken. Ons doel is de totale ontplooiing van jouw kind.

Onze didactiek gaat uit van de meervoudige intelligentie. We maken dan ook ruimte om verschillende soorten van intelligentie aan bod te laten komen en te waarderen. Daarvoor doorbreken we geregeld de organisatie per klas. We leren met en van elkaar via klasoverschrijdende projecten en thema’s.

Je kind heeft goesting in leren

We begeleiden de kinderen in hun leerproces en stimuleren hen om dit steeds meer in eigen handen te nemen.

We willen de kinderen zelfstandig leren werken en verantwoordelijkheid laten nemen voor hun taken en opdrachten. Zo ontwikkelen ze hun eigen denken en wordt hun leergierigheid geprikkeld.

Binnen de klasgroep en klasoverschrijdend kunnen kinderen van elkaar leren.

Je kind op school en in de samenleving

Onze leerdoelen helpen je kind op te groeien tot een kritische en creatieve persoonlijkheid die een bijdrage kan leveren aan een evenwichtige samenleving. We bereiden je kind voor op vervolgonderwijs.

Door de ontmoeting met mensen van verschillende culturen en leeftijden, mensen met een beperking of een andere geloofsovertuiging leert je kind respectvol en assertief omgaan met de realiteit in de samenleving.

We willen je kind ten slotte leren omgaan met kritiek. De uitspraak ‘goede afspraken maken goede vrienden’ is een belangrijke basis om goed te functioneren in de samenleving. De afspraken waar we ons op school aan houden, zijn duidelijk omschreven en uitgelegd in het schoolreglement.