Onze Visie

Leren leren is meer dan leren studeren. Wie in deze wereld meewil moet flexibel zijn en kunnen samenwerken. Mensen moeten hun leven lang leren. Dat kan enkel als je zelfstandig hebt leren leren. Het accent ligt dus op het proces en niet per se op het eindresultaat.

De leerling als meewerkend voorwerp

Leren is niet alleen het verwerven van kennis maar ook vaardigheden, attitudes en competenties nemen een belangrijke plaats in. Op onze school leren kinderen van en met elkaar, nemen kinderen hun leerproces in handen en krijgen ze kansen om ervaringen op te doen. Hierbij mogen fouten gemaakt worden en zijn succeservaringen belangrijk. Kinderen krijgen feedback en leren zelf feedback te geven op hun leerproces.

P1070858

De ouders als partner.

Samen met de ouders willen wij aan het leerproces van onze leerlingen werken. Verwachtingen stellen mag zolang deze gezond en haalbaar zijn. In een steeds evoluerende maatschappij evolueert ook onze onderwijsaanpak. Het is dus goed om op elkaar af te stemmen.

De leerkracht als coach.

De leerkracht van uw kind is een coach die de gepaste ondersteuning, activerende werkvormen, en betekenisvolle taken geeft. Observaties en kindcontacten zijn hierbij cruciaal om het kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Om aan de individuele noden van elke kind te voldoen bieden wij zorg op maat voor ieder kind.

De school als bevorderend leerklimaat.

Wij willen onze leerlingen voorbereiden op goed vervolgonderwijs en geven hen bagage mee om uit te groeien tot kritische wereldburgers.

Leerlingen met specifieke noden krijgen gepaste zorg, een goed welbevinden is trouwens de voedingsbodem voor het leren. Het zelfstandig leren leren is via het huistaakbeleid doorheen de basisschool afgesproken. We staan erop dat leerlingen zoveel mogelijk autonoom taken en lessen kunnen verwerken om het leerproces te bevorderen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat leerlingen hun leervorderingen met zichzelf vergelijken en niet met elkaar. Dit zorgt voor de grootste motivatie tot leren.